Vés al contingut (premeu Retorn)

Intro. Lab. Virt. i Remots

Introducció als laboratoris virtuals i remots

La irrupció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) està provocant canvis molt importants en la nostra societat, els quals afecten àmbits tan diversos com el laboral, el social, el del lleure, el cultural o l’educatiu. En l’actualitat, aquestes tecnologies són un element de desenvolupament i de transformació social i econòmica tan rellevant com ho van ser a la seva època la roda, la impremta o la màquina de vapor.
 
En l’àmbit universitari, en l’educació secundària, en la formació professional i en l’educació a distància, l’ensenyament de les matèries científiques i tecnològiques ha de conjugar de manera equilibrada la fonamentació cientificotècnica necessària per comprendre els fenòmens i les aplicacions bàsiques, el coneixement de les solucions tècniques en una gamma àmplia d’aplicacions, i finalment, l’experimentació pràctica que permetin a l’alumnat, de forma adequada, l’adquisició de les competències bàsiques.
Atesa la importància que, per a la formació acadèmica dels alumnes, té la realització d’experiments i pràctiques en aquestes matèries, cal potenciar la formació pràctica i cercar noves formes d’accés als recursos que ofereixen els laboratoris d’experimentació i els tallers de pràctiques.
Tanmateix, en la concepció tradicional, la implantació i l’ús dels laboratoris docents i de les aules-taller en els centres educatius estan limitats i condicionats per factors econòmics, espacials i temporals:
1)   Factors econòmics. L’elevat cost que representa l’adquisició i manteniment d’equipament dificulta enormement la renovació i l’ampliació dels laboratoris i aules-taller.
2)   Factors espacials. La massificació i la manca d’espai en els centres educatius impedeix disposar de suficients laboratoris i aules-taller.
3)   Factors temporals. L’horari d’accés als laboratoris i a les aules-taller està restringit a determinades hores dins de l’horari escolar i amb la presència de professorat responsable. Per tant, roman tancat i infrautilitzat durant força temps.
Tots aquests factors constitueixen una enorme barrera que impedeix un ús més racional, ampli i flexible dels recursos existents en els centres educatius per a la formació pràctica. Tanmateix, aquest obstacle es pot reduir notablement fent servir nous recursos innovadors, com ara les diverses variants de Laboratoris Virtuals (monolítics, distribuïts o híbrids; es tracta, bàsicament, d’aplicacions i sistemes de simulació) i de Laboratoris Remots. En aquests últims, s’accedeix a través d’Internet a un sistema físic real per a la seva manipulació directa o experimentació en temps real.